Enformasyon Logo

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler/Ulusal Birlik Partisi koalisyon hükümetinin programı, yaz tatilinde bulunan Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü birleşiminde okundu. 39 sandalyeyle KKTC tarihinin en geniş parlamento desteğine sahip koalisyonu özelliği taşıyan hükümetin yaklaşık 50 sayfalık programı, Başbakan Ömer Kalyoncu ile Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından dönüşümlü olarak yaklaşık 2.5 saatte okundu.

Programın okunmasının ardından birleşim tamamlandı.

Hükümet programıyla ilgili görüşmeler cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde güvenoylaması pazartesi, aksi durumda salı günü yapılacak.

 Hedefler…Özgür İrade

Başbakan Kalyoncu, hükümet programını okumaya demokrasi, hukuk düzeni, sivilleşme ve genel idari yapı bağlamındaki hedeflerle başladı.

Bu başlıkta Anayasa’nın 1’inci maddesinde yer alan demokrasi, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri gerçek anlamıyla hayata geçirileceği, Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olduğu yer alıyor.

Gerekli yasal düzenlemeler bir yıl içerisinde tamamlanarak polisin ve itfaiyenin sivil organlara bağlanması sağlanacak, “Seçim ve Halkoylaması Yasası” dokuz ay içerisinde değiştirilecek ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacak.

 Kıbrıs Sorunu

Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler konusunda, müzakere sürecinde, bütünlüklü çözüm temelinde gösterilecek çabalara ve bütünlüklü çözüm hedefinden şaşmaksızın güven yaratıcı önlemler konusunda yapılacak girişimlere en aktif biçimde destek verilecek.

Bu ilkeler doğrultusunda yürütülecek müzakerelerde tüm tarafların üzerlerine düşeni samimi bir biçimde yerine getirmesinin takipçisi ve bu yönde çaba gösterenlerin en büyük destekçisi olunacak.

 Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı Yasalaştırılacak

Kamu yönetimi konusunda Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, ülke şartları ve AB normları çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak en geç altı ay içerisinde yasalaştırılacak.  “Kamu Görevlileri Yasası” yürürlüğe girmeden, yeni müşavir yaratacak biçimde üst düzey kamu görevlisi ataması yapılmayacak.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun oluşumunu, yapısını ve işlevlerini düzenleyen yasa değişikliği en geç dokuz ay içerisinde yapılacak.

47/2010 sayılı Yasa kapsamındaki kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler, ekonominin büyütülmesi ve bütçe olanaklarının geliştirilmesi gözetilerek belirlenecek bir programa uygun olarak gerçekleştirilecek.

 “Kendine Yeten Bir Yapı Oluşturulacak”

Maliye ile ilgili kendine yeten bir yapı oluşturulmaya çalışılacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı üç ay içerisinde yeniden takvimlendirilecek ve bu yöndeki eylemlerin hayata geçmesi ve sonuç vermesi için çalışmalar aralıksız devam edilecek ve Maliye Bakanlığı’ndaki tüm dairelerde 24 ay içerisinde otomasyona geçilecek.

 “Kıb-Tek Yeniden Yapılandırılacak”

Ülkedeki en önemli kamu elektrik üretim işletmesi olan KIB-TEK, özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, AB normları ve tavsiyeleri göz önüne alınarak, enerji arz güvenliğini, sürdürülebilirliğini, verimli ve makul fiyatlarla elektrik dağıtılmasını sağlayacak şekilde 24 ay içerisinde yeniden yapılandırılacak.  Kıb-Tek’ten elektrik alıp tüketen ve bedellerini henüz ödemeyen tüketicilerin borçlarının tahsil edilmesi için gerekenler yapılacak.

İçişleri ve çalışma Bakanlığı’na bağlı birim ve hizmetlerle ilgili reformlar yapılacak. Bu çerçevede, Belediye Yasa Tasarısı, Yurttaşlık Yasa Tasarısı, Daimi İkamet Yasa Tasarısı 9 ay içinde yasalaştırılacak.

Çalışma hayatına yönelik, ekonomideki büyüme ile işgücü piyasasına giren yerel işgücünün niteliklerinde uyuşmazlık söz konusu olduğu belirtilirken, bu alanda hedefin, yapısallaşan işsizliği asgariye indirmek ve ekonominin ihtiyaçlarına yönelik işgücü piyasası yaratarak işgücüne katılım oranını artırmak olduğu belirtildi.

Bu çerçevede Asgari Ücretler Yasası bir yıl içerisinde değiştirilerek, Komisyon’un daha katılımcı bir anlayışla oluşturulması ve genel asgari ücret yanında, sertifikalandırılmış ve yasal sertifika zorunluluğu bulunan mesleklerde % 15 oranında artırılmış asgari ücret ve bir işyerinde bir yıl çalışmış olanlara bir defaya mahsus % 5 oranında artırılmış asgari ücret uygulamasının getirilmesi sağlanacak.

 “Tc Ab Ve Diğer Ülkelerle İlişkiler”

Hükümetin , Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Kalyoncu, Mali Yardım Tüzüğü’nün geliştirilerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması dış politika alanında temel hedefler olduğunu kaydetti.

 “Yenilikçi Ve Rekabetçi Ekonomi”

Ekonomi ile ilgili temel hedefin ; sosyal devlet ilkesini ön planda tutan, ekonomide kapsayıcı büyüme sağlayacak, yerel istihdam yaratan, çevreyi koruyup geliştirerek kalkınan, topluma refah artışı sağlayacak, kendine yeten, değişime ayak uydurabilen yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomi oluşturma olarak açıklandı.

Bu çerçevede, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimini bu hedefe bağlı olarak planlamak amacıyla kamuyu, özel sektörü ve sivil toplumu katılımcı bir anlayışla bir araya getiren Sosyal ve Ekonomik Konsey, üç yıllık ekonomik programı hükümetin kurulmasından itibaren dört ay içerisinde hazırlayacak.

Gazimağusa Limanı’nın özerk liman yönetimi kurulması, sanayi bölgelerinin özerkleşmesi, sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yapılacak.

 Ertuğruloğlu: “Amaç İthalatı Minimize Etmek”

Başbakan Ömer Kalyoncu’nun ardından Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, hükümet programını okumaya devam etti.

Ertuğruloğlu, sanayi alanında, temel hedefin, başta hafif sanayi ve tarımsal sanayi alanında olmak üzere ithalatı minimize ederek, KOBİ’ler bağlamında girişimciliği etkili bir biçimde destekleyerek ve ihracat potansiyelini harekete geçirerek, milli gelire ve istihdama önemli katkı yapan, verimliliği yüksek, nitelikli işgücüne ve gelişmiş bir yatırım ortamına sahip bir sektör yaratmak olduğunu kaydetti.

Bu amaçla, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve şehir içi atölye/fabrika binaları ile ilgili yönetsel, çevresel ve altyapı bağlamındaki sorunlar minimize edilecek. Bu amaçla, ilgili uzmanlardan teknik destek de alınarak ‘KKTC’deki OSB’lerin Mevcut Durumlarının Tespiti, Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri” ile ilgili bir çalışma grubu-komisyonu kurulup söz konusu sorunların çözümü yönünde somut adımlar atılacak.

 “Sağlıkta Reform”

Ertuğruloğlu, sağlığın ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini, bu alanda, yurttaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek bir sağlık sistemi yaratabilmek için gerekli reformları yapmanın temel hedef olduğunu söyledi.

Bu amaçla, Genel Sağlık Sigortasının mali yük analizi, üç ay içerisinde planlanmış olduğu şekilde 3 yıllık geleceği de öngörerek hazırlanacak ve finansal boyutu ve destek uzlaşısı sağlanmış olan fon yapısı ve reform programı TC Teknik Heyeti ile görüşülüp kesinleştirilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Yasası dokuz ay içerisinde çıkarılacak ve gerekli kurumsal yapı oluşturulacak.

Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası altı ay içerisinde çıkarılacak, özerk hastane modeli, sağlık çalışanlarının hastane ve sağlık kurumlarını yönetmesi, devletin sadece denetleyici ve yönlendirici olacağı, etkin hastane modelleri hayata geçirilecek.

Hasta hakları, aile hekimliği, rehabilitasyon merkezleri, randevu sistemindeki sıkıntıların giderilmesi konusunda çalışmalar yapılacak.

 “Sürdürülebilir Tarımsal Üretim”

Yaşayabilir kârlı bir üretim; çevresel kalitenin bu üretimler sırasında korunması; var olan doğal kaynakların üretim aşamasında etkili kullanılmasının sağlanması; tüketicilere sağlıklı, yüksek kalitede ve uygun fiyatlarda gıda üretilmesi; üreticilerimizin ve kırsal kesimin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile üretimin kuşaklar boyu devamlılığının sağlanması, hükümetin tarımsal üretim alanındaki vizyonunu oluşturuyor.

Turizm ve yükseköğretime girdi sağlayan, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına odaklanan, gıda alanında üretici ve tüketici faydasını en üst düzeyde sağlayan, sürdürülebilir bir tarım sektörünü oluşturmak hedefleniyor.

Bu amaçla, çiğ süt üzerinden sağlanan fiyat desteği ve buna bağlı kota sistemi bütçe olanaklarına bağlı olarak 12 ay içerisinde revize edilecektir.

Kota sisteminin amacı, küçük ve orta büyüklükteki rantabl işletmelerin çoğalmasını sağlamak olacaktır.  Kısa ve orta vadede inek sütüne verilen destek oransal olarak azaltılacak ve küçükbaş sütüne verilen destekler artırılacak.

 “Madencilik Ve Su”

Madencilik ve taş ocakçılığı alanında denetimler artırılacak, maden mühendisi yetiştirilmesi için teşvikler sağlanacak.

Su kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, etkin ve verimli kullanılması adında çalışmalar yapılacak. Ülke bütününü kapsayan su yönetim planı 6 ay içinde hazırlanacak. Su yasası çıkarılacak, özerk su Yönetimi kurulacak.

 “Sürdürülebilir Turizm”

Turizmde temel hedef, “sürdürülebilir turizm” ilkesi üzerine kurulmuş bir planlama yaklaşımıyla, orta ve uzun vadeli hedefleri belli olan, kitle turizmi yanında markalaşmış alternatif turizmi de gündemine alan, turizmin gelişimini çevrenin korunması ve geliştirilmesiyle birlikte tasarlayan ve ayrıca yerel üretim ve istihdamı en üst düzeyde kullanan bir sektör yaratmak olarak açıklandı.

Bu amaçla, özerk turizm yönetimi yirmi dört ay içinde kurulacak ve sektörün katılımını sağlayacak bir örgüt modelinin alt yapısı kurulacak.

Ulaşım teşvik sistemi ihtiyaca göre değiştirilecek, yatırım teşviklerinde, master plan çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere dayalı bir stratejiye geçiş ve turizm sektöründe girişimcilik desteklenecek ve sektörün rekabet koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.

Turizm master planı güncellenecek.

 “İnşaat Sektörü Temel Meselelerden”

Hükümet programını okuyan Ertuğruloğlu, inşaat sektörünün bir yandan ülkedeki en önemli ekonomik sektörlerden biri olması, diğer yandan çevrenin korunması ve geliştirilmesiyle ilişkisi nedeniyle hükümetin temel meselelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu alanda temel hedef, çevreyi gözetip geliştirirken ekonomiye girdi sağlayan bir sektör yaratmak olarak açıklayan Ertuğruloğlu, bu amaçla,   İmar Yasası, imar planlarını Şehir Planlama Dairesi ile kent belediyelerinin birlikte hazırlaması ve planlama araçlarının düzenlenmesi hedefiyle dokuz ay içerisinde değiştirileceğini belirtti.

İç ve dış yatırımcılar için herhangi bir sürpriz, keyfilik ve belirsizliğe fırsat vermemek, güvensizlik yaratmamak ve yatırım iklimini olumsuz etkilememek için İmar Yasası’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay içerisinde tüm kentlerde Ülkesel Fiziki Plan doğrultusunda bölgesel imar planlarının hazırlanması sağlanacak.

İnşaat izni ve/veya onayı alma mekanizmaları yeniden gözden geçirilecek ve kırtasiyecilikten arındırılarak mümkün olduğunca basitleştirilecek.

 “Tüm Çöp Alanları Kapatılarak Rehabilite Edilecek”

Çevre konusunda ilgili sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve odalardan oluşturulacak Çevre Danışma Kurulu ve Kurul’un Çevre Bakanlığı yetkilileriyle birlikte yapacağı toplantıların esas ve usulleri altı ay içerisinde yasal zemine kavuşturulacak.

Bunun yanında ülke genelindeki tüm çöp alanları kapatılarak rehabilite edilecek. Katı atıkların düzgün ve düzenli bir şekilde Güngör katı atık düzenli depolama alanına getirilmesi için transfer istasyonları yapılacaktır.

Yerel yönetimlere bu hususta hizmet içi eğitim verilmesi için kaynak ayrılacak.

 “Teknecik Ve Kalecik Santrallerinde Kaliteli Yakıt Kullanılacak”

Teknecik ve Kalecik Aksa elektrik santrallerinde kaliteli yakıt (kükürt oranı yüzde 1) kullanımı sağlanacak. Baca gazı arıtma tesislerinin kurulması için çalışma başlatılacak.

Bu bölgelerdeki hava kalitesi ve kontrolü sık aralıklarla yapılıp halkla şeffaf bir şekilde paylaşımı sağlanacak.

Sivrisinekle mücadelenin, kaynağında ve larva döneminde biyolojik mücadele yöntemleri kullanılarak yapılması sağlanacak.

Deniz kirliliği yönetimine ilişkin yasal boşluklar giderilecek, yetkili ve sorumlu kurumlar netleştirilecek.

Deniz kazalarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenebilmesi için acil eylem planları hazırlanacak ve bu planların uygulanmasında izlemenin ve denetimin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.

 “Devlet Tiyatroları Binası 3 Yıl İçinde Tamamlanacak”

Kıbrıs Türk Kültürünü korumak ve yaşatmak ve diğer kültürlerle etkileşim içerisinde geliştirerek zenginleştirmek amacıyla Kıbrıs Türk Kültürünün öz değerlerine, öz kimliğine sahip çıkılmasını sağlayan çalışmalar artırılacaktır ve Kültürel yaşamdaki faaliyetlerle, bu alanda faaliyet gösteren kurumların özerkleşmesi desteklenecek.

,Devlet Tiyatroları için gerekli binanın yapılması için girişimler başlatılacak, bina üç yıl içerisinde tamamlanacak.

 “Tali Yollardan Ana Yollara Çıkışlar Düzenlenecek”

Ertuğruloğlu’nun ardından Başbakan Ömer Kalyoncu yeniden kürsüye çıkarak, hükümet programını okudu.

Şehirlerarası yollardaki trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla tali yollardan ana yollara çıkışlara standart bir düzenin yerleştirilmesi sağlanacak.

Geceleri trafik ve yol güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için şehirlerarası yolların ışıklandırılmasına ve/veya aydınlatılmasına devam edilecek.

Yat limanları yasası hazırlanarak, en geç üç yılda, yerleşik alan içerisinde; Girne’de denizde 1100, karada 150 tekne kapasiteli yat limanı; Gazimağusa’da denizde 700, karada 100 tekne kapasiteli yat limanının acilen yapılması, her iki limana uluslararası liman statüsü verilmesi sağlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir liman devleti olması sağlanacak.

KKTC Ercan Havaalanının yenilenmesi projesinde öngörülen yeni yatırımların daha fazla zaman kaybedilmeden hayata geçirilebilmeleri için gereken her türlü tedbir alınacak.

“Okula Dayalı Yönetim” Ve “Okul Tabanlı Bütçe” Anlayışı Hayata Geçirilecek

Eğitimde alınan kararları daha verimli kılmak, eğitim uygulamalarının denetlenmesinde çok yönlü, dengeli ve etkili bir kontrol mekanizması geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla okullara kendi iç denetimleri konusunda yetki verilecektir. Bu amaçla on sekiz ay içerisinde bütçe ve başarı sorumluluğunu okullara yükleyecek “Okula Dayalı Yönetim” ve “Okul Tabanlı Bütçe” anlayışı hayata geçirilecektir. Uygulama ile okul öz değerlendirmeleri ön plana çıkarılarak etkili bir kontrol mekanizması oluşturulacak, her okul için eğitim bakanlığı tarafından kullandırılacak “okul bütçesi” oluşturulacak.

Alt yapı yatırımlarının planlı ve ihtiyaca dönük olmasına özen gösterilerek, benzer  düzeyde eğitim veren okullar arasındaki kalite farkını ve ayırımcılığı ortadan kaldırmak  amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacak.

Özel gereksinimleri olan, farklı gelişen ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın yanı sıra üstün yetenekli çocuklarımızın da ihtiyaç duyduğu özel eğitim uygulamalarını içeren “özel eğitim yasası” on sekiz ay içerisinde çıkarılacaktır. Özel Eğitim Kurumlarının standartları dünya normları seviyesine ulaştırılacak. 

“Kolej Giriş Sistemi Kademeli Şekilde Değiştirilecek”

Kolejlerin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir, çağdaş anlayışlara uygun bir kolej giriş sisteminin geliştirilmesi için, mevcut sistem kademeli olarak değiştirilerek, süreç temelli bir değerlendirme sistemiyle, ülke çağ nüfusunun ihtiyaçları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi kontenjanlar doğrultusunda üç yıl içinde sağlanacak.

On sekiz ay içerisinde yapılacak düzenlemelerle, ilkokul sonrasında kolejlere girişin yanında, ortaokullardaki farklı program koridorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat eşitliği yaratılacak.

Kolejlerin, uluslararası düzeydeki lise bitirme sınavları statüsündeki GCE – A Level sınavlarına ve IB programlarına yönelik işlevlerinin geliştirilmesi için çalışma başlatılacak.

Öğretmenlerin istihdam ve yükselme uygulamalarına ilişkin düzenlemeler, siyasi kaygılardan uzak, şeffaf, adil, bilimsel, evrensel ve demokratik ilkelerden ödün vermeyen bir anlayışla bir yıl içerisinde yenilenecek.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel ve profesyonel deneyimlerinden faydalanılarak, Akademi’nin sistemimizin ihtiyaç duyduğu merkezi ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleşmesinde etkili bir merkez olması sağlanacak.

KKTC’ye çalışma amaçlı gelen ailelerin çocuklarının TC E-Okul sisteminden karşılıklı kontrolü sağlanarak kesintisiz eğitim alabilmesi sağlanacak.

“Yödak Yeniden Yapılandırılacak”

Yükseköğretimde kaliteli eğitim anlayışının ön planda olduğu, AB norm ve standartlarına uygunluk ve yapılacak stratejik planlama ile sürekliliğin sağlanması amacıyla; YÖDAK yeniden yapılandırılacak, DAÜ’nün özerk ve demokratik bir üniversite haline getirilmesini sağlayacak yasa üç ay içerisinde çıkarılacak. KKTC uyruklu öğrenciler KKTC’deki üniversitelere merkezi giriş sınavı ile alınacak ve ülke planlamasına göre gerekli yönlendirme yapılacak Üniversitelerin ve programlarının akreditasyonları ve uluslararası kalite kontrol sistemlerine girme çabaları teşvik edilecek.

Kira, muhaceret, öğrenci indirimi, öğrenci bursları vb. konularda ülkede öğrenci yaşamını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapılacak.

“Tübitak Benzeri Bir Devlet Ar–Ge Kurumu Oluşturulacak”

Bilimsel araştırmalar için üniversitelerin öz kaynaklarını destekleyecek TÜBİTAK benzeri bir Devlet araştırma-geliştirme (Ar–Ge) kurumu oluşturulacaktır. Bu kuruma GSYİH’nın  yüzde 1’i oranında destek sağlanacak.

Üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda, yurt içinde ve dışında öğretim üyesi yetiştirme bursları/programları devlet tarafından desteklenecek.

YÖDAK’ın belirlediği kriterleri sağlayamayan programlara yeni öğrenci alımının YÖDAK tarafından engellenebilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.

“Spor Dairesi’nin Yetişmiş Ve Verimli Çalışan Kadro Sıkıntısı Hızla Giderilecek”

Spor alanındaki sorunların aşılması amacıyla, var olan alt yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hızlandırılacak; Spor Dairesi’nin yetişmiş ve verimli çalışan kadro sıkıntısı hızla giderilecek.

Sporun sadece futbol olarak algılanmasının önüne geçecek, tüm spor branşlarını dikkate alan bir spor politikasının oluşturulması için çalışma başlatılacak ve en kısa zamanda tamamlanacak.

Spor kulüplerinin kurumsallaşması teşvik edilecek. Son yıllarda özellikle bireysel spor branşlarında yakalanan başarılar da göz önünde tutularak, elit sporcuların desteklenmesi için gerekli plan ve projeler oluşturulacak.

“Gençlik Politikasının Ab Gençlik Politikası İle Uyumlaştırılması Sağlanacak”

Gençlik politikasının Avrupa Birliği gençlik politikası ile uyumlaştırılması sağlanacak.

Kırsal kesimde yaşayan gençlerin olanaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılarak, bölgelerdeki gençlik ve kültür dernekleriyle işbirliği içerisinde, hem gençlik çalışmalarının, hem de gençlerin karar alma süreçlerine katılımcılığının artırılması hedeflenecek.

“Gençlik Koordinasyon Kurulu” Kurulacak

Alanında uzman kişilerden oluşacak “Gençlik Koordinasyon Kurulu” kurularak, gençlik politikalarının bir merkezde oluşturulup uygulanması sağlanacaktır. Bu kurul tüm ilgili kurumlarla iletişimi sağlayacak, düzenli olarak araştırmalar yapacak, farklı alanlardaki gençleri ilgilendiren düzenlemeler arasında koordinasyonu sağlayacak ve STÖ’ler, gençlik örgütleri, okullar gibi paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışacak.

Gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamak amacı ile “Gençlik Parlamentosu” oluşturulacak, oluşum, yetki ve görevlerinin belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu parlamento altında gençlik örgütlerinin, gençlik STÖ’lerinin ve derneklerin demokratik temsiliyeti sağlanacak, farklı sosyal grupların, kırsal kesimdeki gençlerin ve herhangi bir örgütlenmede yer alamayan gençlerin temsiliyetine özel önem verilecek.

Gençlik Parlamentosu’nun çalışmalarının sürekliliğini sağlamak için gereken önlemler alınacak.

Madde bağımlılığı, kumar ve diğer kötü alışkanlıklarla mücadelede etkin politikalar geliştirilecektir.

“Amaç, Halkı Çözüme Ve Ab Üyeliğine Hazırlamak Ve Müreffeh Olanaklar Yaratmak”

Kalyoncu hükümet programını okumasının ardından CTP-BG ve UBP’nin Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en geniş tabanlı koalisyon hükümetini kurma sorumluluğunu üstlendiğini kaydederek “Amaç, Kıbrıs Türk halkını çözüme ve AB üyeliğine hazırlamak ve çağdaş bir halk olarak varlığını müreffeh ve adil bir ortamda sürdürmesini sağlayacak olanakları yaratmaktır” dedi.

Kalyoncu şunları kaydetti:

“Kıbrıs sorununun çözülmesi yönünde önemli adımların atıldığı bu dönemde, ülkemizin ve halkımızın, çözüm sürecine aktif bir biçimde destek verirken, kamu yönetimi, maliye, ekonomi, çalışma yaşamı, sağlık, tarım, çevre ve sosyal haklar gibi konularda ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlayacak, bu yönde gerek duyulan reformları Anayasamızın 1’inci maddesinde altı çizilen, demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirecek bir hükümete ihtiyacı ve bu yönde beklentisi vardır.

CTP ve UBP, bu ihtiyacı ve beklentiyi dikkate alarak, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en geniş tabanlı koalisyon hükümetini kurma sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Amaç, Kıbrıs Türk halkını çözüme ve AB üyeliğine hazırlamak ve çağdaş bir halk olarak varlığını müreffeh ve adil bir ortamda sürdürmesini sağlayacak olanakları yaratmaktır.

Bu düşünce ve anlayışla Yüce Meclis’ten destek bekliyoruz. Güveninize mazhar olduğumuz takdirde, bu Program’da belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen bütün gayreti sergileyeceğimiz konusunda sizleri temin ederiz.”