KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzeyde görevli sözleşmeli personel olarak görev yapmak üzere 1 adet Hukukçu istihdam edilecektir.
Başvurular, istenen belgelerle birlikte başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurularak en geç 14 Mayıs 2019 Salı günü mesai saati bitimine kadar Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne ulaştırılmak suretiyle yapılacaktır.
Başvurular, Bakanlıkça belirlenmiş olan puanlama kriterlerine göre dosya üzerinden değerlendirilecek ve en yüksek puan alma esasına göre neticelendirilecektir.
Bakanlık gerekli görmesi halinde herhangi bir istihdam yapmadan münhali kapatabilir.

Aranan Genel ve Özel Koşullar:

1- KKTC Vatandaşı olmak;
2- Yurt ödevi (Mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;
3- Görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak;
4- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;
5- Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;
6- Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevden uzaklaştırılmamış olmak;
7- Avukatlar Yasası uyarınca avukat olarak kayıtlı olmak;
8- KKTC’de en az 5 yıllık avukatlık mesleğini icra etmek;

Başvuruda Sunulacak Belgeler:

1- Başvuru Formu
2- KKTC kimlik kartı (Aslı görülmek üzere, fotokopisi)
3- Sabıka kayıt belgesi (Aslı)
4- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi (Aslı görülmek üzere, fotokopisi)
5- Hukuk Diploması (Aslı görülmek üzere, fotokopisi)
6- Avukat kayıt belgesi (Aslı görülmek üzere, fotokopisi)
7- İcra-i meslek süresini gösteren belge (Aslı)
(İcra-i meslek süresi için, Yüksek Mahkeme’den alınacak yazı dikkate alınacaktır.)
8- Varsa Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) takip ettiği davaları gösteren belge.
(Takip edilen YİM davalarında başvuranın davayı kendi adına takip ediyor olması gerekir. Davaların neticelenmiş olması veya layiha teatilerinin tamamlanmış olması gerekir)
9- Varsa hukuk alanında yüksek lisans diploması (Aslı görülmek üzere, fotokopisi)
10- Varsa hukuk alanında doktora diploması (Aslı görülmek üzere, fotokopisi)
11- Varsa hukuk alanında yayınladığı makale ve kitapları gösteren belge

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1- Hukuki konularda Bakanlığın danışmanlık hizmetlerini yürütür;
2- Yasa tasarılarını, yasa önerilerini, yasa ve tüzük değişiklerini inceler ve bunlarla ilgili görüş bildirir;
3- Yasa Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Sözleşme ve diğer hukuki belgelerin hazırlanması veya incelenmesi görevini yürütür, gerek duyulduğunda bunlarla ilgili görüş bildirir;
4- Bakanlığın taraf olduğu davalarda savunma hazırlar, davalarda Bakanlığı temsil eder ve davalarla ilgili gerekli araştırmaları yapar;
5- Bakanlığın gerekli görmesi halinde diğer Bakanlıklarda yukarıdaki 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddede belirtilen görevleri yerine getirir;
6- Kamu görevi dışında gelir getirici herhangi bir meslek/iş yapamaz;
7- Bakan ve Müsteşarın vereceği mesleğine uygun diğer görevleri yerine getirir.

PUANLAMA KRİTERLERİ
(TOPLAM 155 PUAN ÜZERİNDEN)

1. Mesleki Tecrübe: (75 puan)
a. İcra-i meslek süresi:
i. Her yıl 3 puan.
ii. Toplamda en fazla 45 puan.

b. İdari Dava Takibi:
i. Yüksek İdare Mahkemesi’nde kendi adına takip ettiği her 1 dava için 1 puan.
ii. Toplamda en fazla 30 puan.

2. Akademik kariyer: (25 puan)
a. Yüksek lisans, 10 puan
b. Doktora, 15 puan

3. Mesleki Yayınlar: (55 puan)
a. Mesleki alanda yayınlanmış kitaplar:
i. Her bir kitap 15 puan.
ii. Toplamda en fazla 45 puan.

b. Mesleki bir dergide yayınlanan makaleler.
i. Her bir makale 2 puan.
ii. Toplamda en fazla 10 puan.

NOT: Mesleki tecrübe, akademik kariyer ve mesleki yayınların hukuk alanında olması zorunludur. Hukuk alanı dışında sunulan belgeler puanlamada dikkate alınmayacaktır.

Münhal Başvuru Formu’nu aşağıdan indirebilirsiniz.

Sözleşmeli Hukukçu Münhali Başvuru Formu (PDF)